การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
The 7th National and International Conference 2019 (CASNIC 2019)

"Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น
November 16, 2019 at College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand

Welcome to CASNIC 2019


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7/2562 ขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้

กำหนดการ

ลงทะเบียนและส่งบทความล่วงหน้า15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
ลงทะเบียนและส่งบทความปกติ และวันสิ้นสุดการชำระค่าลงทะเบียนบทความ16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาลงทะเบียนส่งบทความถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2562
แจ้งการตอบรับให้นำเสนอผลงาน20 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์15 ตุลาคม 2562
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย16 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการประชุมวิชาการ    วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย/โรงแรม Green Hotel & Resort

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 2 ห้องประชุม Green Ballroom 1 โรงแรม Green Hotel & Resort (ข้างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)
08.45-09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
09.00-09.10 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
09.10 - 09.30 น.
  • พิธีเปิด ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
  • - ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวรายงาน
  • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดการประชุม
  • - มอบรางวัล Outstanding Awards และมอบโล่เจ้าภาพร่วม
09.30 - 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Transformative Education for the Elderly The Meaning of Continuing Education"
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด"
โดย นายแพทย์เฉก ธนะสิริ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร/ประธานชมรมอยู่100 ปี-ชีวีเป็นสุข
10.20 - 11.50 น. Panel Discussion Topic Improving The Education System in Asia to Accommodate an Elderly Society"
ช่วงเสวนา หัวข้อ การพัฒนาการศึกษาในเอเชีย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย
  1. Prof. Keiichi Minamikawa, The Department of International Career Development ,Fukuoka Jo Gakuin University, Japan
  2. Dr. Rebecca D. Miranda, Assistant Vice President for Academic Affairs and Quality Assurance, Emilio Aguinaldo College, Philippines
  3. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1/ กรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  4. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
  5. ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ดร. เจษฎุ์ โทณะวณิก อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Green Hotel & Resort
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/และแบบโปสเตอร์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล Best Presentation
พิธีปิด ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)
เวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 15 นาที การมอบเกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอในห้องที่กำหนด
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)
ผู้นิพนธ์นำเสนอโปสเตอร์และตอบคำถามกรรมการและผู้สนใจเป็นเวลาเรื่องละ 15 นาที และจะมอบเกียรติบัตร หลังจากนำเสนอ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ถึงชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หมายเหตุ: ให้ผู้นำเสนอประจำตำแหน่ง ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อรอรับการประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,000 THB1,000 THB
นำเสนอแบบโปสเตอร์+1000 THB+1000 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ CASNIC และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

การส่งบทความสามารถทำได้โดยการส่งแบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบส่งบทความได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission/signup.php

Call For Paper
Template
Submission

รายชื่อผู้นำเสนอ