การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
The 7th National and International Conference 2019 (CASNIC 2019)

"Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น
November 16, 2019 at College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand

Welcome to CASNIC 2019


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7/2562 ขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้

กำหนดการ

ลงทะเบียนและส่งบทความล่วงหน้า15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562
ลงทะเบียนและส่งบทความปกติ และวันสิ้นสุดการชำระค่าลงทะเบียนบทความ16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาลงทะเบียนส่งบทความถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2562
แจ้งการตอบรับให้นำเสนอผลงาน20 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์15 ตุลาคม 2562
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย16 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,000 THB1,000 THB
นำเสนอแบบโปสเตอร์+1000 THB+1000 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ CASNIC และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

การส่งบทความสามารถทำได้โดยการส่งแบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบส่งบทความได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission/signup.php

Call For Paper
Template
Submission

รายชื่อผู้นำเสนอ