การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19
The 8th National and International Conference 2020 (CASNIC 2020)

and E-san relations Education administration Conference 12th
"Higher Education's Move and Trend to Combat COVID-19"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)/วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น
November 7, 2020 at Khon Kaen International Convention and Exhibition Center / College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand

Welcome to CASNIC 2020


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง "แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 31 สถาบัน ต่างประเทศ 12 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 43 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8/2563 ขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี้

กำหนดการ

ลงทะเบียนล่วงหน้า Early Bird Registration เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับเต็ม15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563
ลงทะเบียนปกติ16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563   ขยายเวลาถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์15 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2563
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์20 ตุลาคม 2563
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย7 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการประชุมวิชาการ    วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย/ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 Hall 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
08.45-09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
09.00-09.10 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
09.10 - 09.30 น.
  • พิธีเปิด ณ ชั้น 1 Hall 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
  • - ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวรายงาน
  • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดการประชุม
  • - มอบรางวัล Outstanding Awards และมอบโล่เจ้าภาพร่วม
09.30 - 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
10.20 - 11.50 น. Panel Discussion Topic "New Normal for Thai Education"
โดย ผู้แทนสถาบันในประเทศ 2 คน และผู้ทานสถาบันต่างประเทศ 2 คน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/และแบบโปสเตอร์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย/ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
16.00 – 16.30 น.
พิธีปิด ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)
เวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 15 นาที การมอบเกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอในห้องที่กำหนด
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)
ผู้นิพนธ์นำเสนอโปสเตอร์และตอบคำถามกรรมการและผู้สนใจเป็นเวลาเรื่องละ 15 นาที และจะมอบเกียรติบัตร หลังจากนำเสนอ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ถึงชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หมายเหตุ: ให้ผู้นำเสนอประจำตำแหน่ง ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อรอรับการประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 CASNIC
ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,000 THB1,000 THB
นำเสนอแบบโปสเตอร์+1000 THB+1000 THB
งานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ESEC (สำหรับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน
ระดับนานาชาติ2,500 THB
ระดับชาติ2,000 THB
เข้าร่วมประชุม1,200 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ CASNIC และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

การส่งบทความสามารถทำได้โดยการส่งแบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบส่งบทความได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission/signup.php

Call For Paper
Template
Submission

รายชื่อผู้นำเสนอ