การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
The 9th National and International Conference 2021 (CASNIC 2021)

Education after COVID-19: Expectations for Development

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น (รูปแบบออนไลน์)
November 6, 2021 at College of Asian Scholars, Khon Kaen, Thailand (Online)

Welcome to CASNIC 2020


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง " หลังการระบาดของโควิด 19 : การศึกษาความคาดหมายเพื่อการพัฒนาจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 18 สถาบัน ต่างประเทศ 12 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 30 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9/2564 ขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้

กำหนดการ

ลงทะเบียนปกติ16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564)
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์15 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2564
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข)20 ตุลาคม 2564
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย6 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการประชุมวิชาการ    วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (รูปแบบออนไลน์)
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
09.00-09.10 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
09.10 - 09.30 น.
  • พิธีเปิด ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  • - ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวรายงาน
  • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดการประชุม
  • - มอบรางวัล Outstanding Awards และมอบโล่เจ้าภาพร่วม
09.30 - 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ""
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
10.20 - 11.50 น. Panel Discussion Topic "New Normal for Thai Education"
โดย ผู้แทนสถาบันในประเทศ 2 คน และผู้ทานสถาบันต่างประเทศ 2 คน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (รูปแบบออนไลน์)
16.00 – 16.30 น.
พิธีปิด ณ
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)
เวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 15 นาที การมอบเกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอในห้องที่กำหนด (รูปแบบออนไลน์)
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)
ผู้วิจัยนำเสนอโปสเตอร์และตอบคำถามกรรมการและผู้สนใจเป็นเวลาเรื่องละ 15 นาที และจะมอบเกียรติบัตร หลังจากนำเสนอ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ถึงชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หมายเหตุ: ให้ผู้นำเสนอประจำตำแหน่ง ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อรอรับการประเมิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC
ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปกติ
ระดับนานาชาติ3,000 THB4,000 THB
ระดับชาติ2,500 THB3,000 THB
ชำระเงินโดยการโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่ 437-0-57879-5 (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ โดยผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น)

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ CASNIC และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

การส่งบทความสามารถทำได้โดยการส่งแบบออนไลน์ โดยเข้าสู่ระบบส่งบทความได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสำหรับการเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ http://grad.cas.ac.th/submission/signup.php

Call For Paper
Template
Submission

รายชื่อผู้นำเสนอ